Disclaimer

Deze website is eigendom van Make My Moment, gevestigd aan het adres:

Oostzeedijk 90
3063 BG  Rotterdam
E-mail: info@bridalshowermoment.nl

Make My Moment neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze site juist en up-to-date is. Vergissingen, fouten en verzuimen, zoals verschrijvingen ten aanzien van de prijs of de staat van de voorraad, zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit gaan van de juistheid van de informatie. Zoals de Algemene Voorwaarden ook bepalen, zijn alle aanbiedingen op deze website slechts ‘uitnodigingen tot het doen van een aanbod’, zodat een overeenkomst pas tot stand komt nadat Make My Moment de bestelling heeft aanvaard, en heeft de consument een herroepingsrecht.

Deze website richt zich tot Nederlandse consumenten en is afgestemd op de Nederlandse voorschriften. Op raadpleging van deze website en iedere aanbieding, aanvaarding of overeenkomst zijn naast deze pagina, de Privacy Verklaring en de voorschriften van Nederlands recht van toepassing.

Make My Moment heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker kan worden gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies aan inkomsten of contracten, of voor directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met het gebruik van dergelijke informatie.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Make My Moment garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Verzonden materiaal

Gegevens of mededelingen, van welke aard dan ook, die op welke manier dan ook naar deze site worden gezonden of daarop openbaar worden gemaakt, zullen worden behandeld als niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten en mogen door Make My Moment of bij haar aangesloten ondernemingen en personen verspreid, opgeslagen of gebruikt worden voor welk doel dan ook met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, produceren en verhandelen van producten.

Het is verboden onrechtmatig, bedreigend, lasterlijk, ontuchtig, aanstoot gevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal of enig ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid, naar of van deze site te verzenden of daarop openbaar te maken.

Hypertext links

Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden, en waarover Make My Moment geen controle heeft. Make My Moment draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.

Intellectueel eigendom

De woordmerken en logo's (hierna tezamen: 'merken') die gebruikt en vertoond worden op deze site, zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van Make My Moment of van anderen en mogen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van die merken, niet gebruikt worden in advertentie- of ander reclamemateriaal. Ook de overige intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot auteursrechten, modelrechten en rechten op databanken, welke verband houden met of rusten op (delen van) deze website of op de afgebeelde zaken, behoren toe aan Make My Moment of derden en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker, houder en/of rechthebbende niet worden gekopiëerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, behalve voor zover zulks strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website c.q. het communiceren over of het tot stand brengen c.q. uitvoeren van een overeenkomst met Make My Moment.

Deze website maakt gebruik van cookies om o.a. instellingen te onthouden. Details »

Instellingen aanpassen    

Cookie instellingen

Met behulp van de onderstaande instellingen kunt u een keuze maken uit de cookies die u wilt accepteren. Het niet accepteren van cookies zal resulteren in een beperkte functionaliteit binnen de website.
Meer informatie over de specifieke cookies vindt u in onze privacy policy.

Essentieel Functioneel Wenselijk
- basisinstellingen onthouden - basisinstellingen onthouden
- statistieken bijhouden
- basisinstellingen onthouden
- statistieken bijhouden
- delen van pagina's middels social media toestaan

    Annuleren